10:07 | 18/10/2022
Loading...

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã có nguyên tắc ghi nhận và quản lý chi phí như thế nào?

Nguyên tắc ghi nhận và quản lý chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã như thế nào? Chi phí hoạt động nghiệp vụ và chi phí tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã gồm những gì? Chi phí quản lý của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã bao gồm các khoản nào? Nhờ anh/chị tư vấn!

Nguyên tắc ghi nhận và quản lý chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã như thế nào?

Căn cứ Điều 7 Thông tư 52/2022/TT-BTC nguyên tắc ghi nhận và quản lý chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã như sau:

1. Chi phí được ghi nhận vào chi phí hoạt động của Quỹ hợp tác xã phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật. Các khoản chi của Quỹ hợp tác xã phải được ghi nhận và hạch toán cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Nguyên tắc quản lý chi phí:
a) Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Quỹ hợp tác xã xây dựng và trình Chủ tịch Quỹ ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có định mức chi phù hợp cho từng giai đoạn đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
b) Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã: Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ sau khi Đại hội thành viên chấp thuận và thông qua quy chế;
c) Đối với các khoản chi không đúng chế độ, không được quyết toán, các khoản chi vượt định mức tại quy chế chi tiêu nội bộ, Quỹ phải xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án bồi hoàn.
3. Việc xác định chi phí của Quỹ cho mục đích tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Việc ghi nhận và quản lý chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được thực hiện dựa trên nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật. Các khoản chi của Quỹ hợp tác xã phải được ghi nhận và hạch toán cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.

hợp tác xã

Nguyên tắc ghi nhận và quản lý chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã như thế nào? (Hình từ Internet)

Chi phí hoạt động nghiệp vụ và chi phí tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã gồm những gì?

Theo khoản 1, khoản 2 Điều Điều 8 Thông tư 52/2022/TT-BTC quy định chi phí hoạt động nghiệp vụ và chi phí tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã bao gồm:

1. Chi phí hoạt động nghiệp vụ:
a) Chi trả lãi vốn huy động;
b) Chi phí liên quan đến hoạt động cho vay, thu nợ;
c) Chi phí liên quan đến hoạt động ủy thác và nhận ủy thác;
d) Chi trích lập dự phòng rủi ro cho vay theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP;
đ) Chi mua bảo hiểm rủi ro và các loại bảo hiểm nghiệp vụ khác theo quy định;
e) Các khoản chi khác từ hoạt động nghiệp vụ.
2. Chi phí tài chính:
a) Chi chênh lệch tỷ giá (nếu có);
b) Các khoản chi khác từ hoạt động tài chính.

Theo đó, chi phí hoạt động nghiệp vụ gồm:

- Chi trả lãi vốn huy động;

- Chi phí liên quan đến hoạt động cho vay, thu nợ;

- Chi phí liên quan đến hoạt động ủy thác và nhận ủy thác;

- Chi trích lập dự phòng rủi ro cho vay

- Chi mua bảo hiểm rủi ro và các loại bảo hiểm nghiệp vụ khác theo quy định;

- Các khoản chi khác từ hoạt động nghiệp vụ

Chi phí tài chính gồm:

- Chi chênh lệch tỷ giá (nếu có);

- ác khoản chi khác từ hoạt động tài chính.

Chi phí quản lý của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã bao gồm các khoản nào?

Tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 52/2022/TT-BTC quy định chi phí quản lý của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã bao gồm các khoản sau:

3. Chi phí quản lý:
a) Chi về tài sản gồm: Chi khấu hao tài sản cố định; chi thuê tài sản cố định; chi bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tài sản; chi mua sắm công cụ, dụng cụ; chi bảo hiểm tài sản, chi kiểm định phương tiện theo quy định; chi nhượng bán, thanh lý tài sản không bao gồm giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý, nhượng bán (nếu có);
b) Chi cho người quản lý, người lao động:
- Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Chi tiền lương, tiền công; các khoản đóng góp theo lương gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp, kinh phí công đoàn; chi ăn ca; chi trang phục giao dịch; chi cho lao động nữ, chi làm thêm giờ, khám sức khỏe định kỳ và các khoản chi khác cho người lao động áp dụng theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã: Các khoản chi cho người quản lý, người lao động áp dụng theo quy định tại Luật hợp tác xã, Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ, Quy chế tiền lương, tiền công cho người quản lý, người lao động của Quỹ đã được Đại hội thành viên thông qua;
c) Chi cho hoạt động quản lý và công vụ: Chi điện, nước, điện thoại, internet, bưu phí, vật liệu, giấy in, văn phòng phẩm; chi công tác phí, chi tư vấn liên quan đến hoạt động của Quỹ, chi dịch vụ thanh toán, kiểm toán; chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước; chi cộng tác viên, chi nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đổi mới công nghệ; chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ; chi thưởng sáng kiến cải tiến, tăng năng suất lao động, chi cho công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ cơ quan; chi y tế, chi xăng dầu, chi phòng cháy chữa cháy, chi phương tiện vận chuyển, chi tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị; chi hội nghị, lễ tân, khánh tiết theo quy định của pháp luật;
d) Chi phụ cấp cho các chức danh kiêm nhiệm (nếu có);
đ) Các chi phí quản lý khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 8 Thông tư 52/2022/TT-BTC còn quy định các chi phí như sau:

4. Chi theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 42 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP.
5. Chi trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng tổn thất tài sản, đầu tư tài chính và các khoản dự phòng khác áp dụng theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (đối với Quỹ Hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) hoặc pháp luật đối với hợp tác xã (đối với Quỹ Hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã).
6. Chi phí khác:
a) Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản (nếu có) bao gồm cả giá trị còn lại của tài sản cố định được thanh lý nhượng bán;
b) Chi phí xử lý tổn thất tài sản sau khi đã bù đắp bằng các nguồn vốn khác theo quy định;
c) Chi các khoản đã hạch toán doanh thu nhưng thực tế không thu được;
d) Chi tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế;
đ) Chi án phí, lệ phí thi hành án và các chi phí tố tụng khác theo quy định của pháp luật;
e) Chi cho công tác xã hội theo quy định của pháp luật về thuế;
g) Chi đóng phí hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước mà Quỹ tham gia theo quy định của pháp luật (nếu có);
h) Chi cho hoạt động đảng, đoàn thể;
i) Các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.
7. Định mức chi phí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này được thực hiện như sau:
a) Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trường hợp pháp luật chưa có quy định hoặc không khống chế mức chi, Quỹ hợp tác xã căn cứ vào khả năng tài chính xây dựng định mức trong quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ, quyết định việc chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và chịu trách nhiệm trước pháp luật;
b) Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã: Thực hiện theo quy định tại Luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn. Trường hợp pháp luật chưa có quy định hoặc không khống chế mức chi, Quỹ hợp tác xã căn cứ vào khả năng tài chính xây dựng định mức trong quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ, quyết định việc chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo đó, chi phí quản lý của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã bao gồm:

- Chi về tài sản

- Chi cho người quản lý, người lao động

- Chi cho hoạt động quản lý và công vụ

- Chi phụ cấp cho các chức danh kiêm nhiệm (nếu có)

- Các chi phí quản lý khác theo quy định của pháp luật

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hợp tác xã

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hợp tác xã
Hợp tác xã
Hỏi đáp mới nhất về Hợp tác xã
Hỏi đáp pháp luật
Thành viên của hợp tác xã là hộ gia đình không có người đại diện theo pháp luật được không?
Hỏi đáp pháp luật
Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã có nguyên tắc ghi nhận và quản lý chi phí như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc quản lý và sử dụng tài sản của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Có cần phải góp vốn vào hợp tác xã khi trở thành thành viên của hợp tác xã không?
Hỏi đáp pháp luật
Những khoản chi nào của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã không được hạch toán vào chi phí?
Hỏi đáp pháp luật
Việc tổng hợp xếp loại Quỹ hợp tác xã được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc lập kế hoạch tài chính hằng năm của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được thực hiện như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Hộ gia đình có thể là sáng lập viên hợp tác xã không?
Hỏi đáp pháp luật
Nhóm thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được đơn giản hóa như thế nào? 
Hỏi đáp pháp luật
Đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hợp tác xã có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào