11:33 | 27/01/2022
Loading...

Mẫu đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như thế nào?

Cho tôi hỏi, mẫu đề nghị giảm, miễn thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Mẫu đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như sau:

CƠ QUAN (1)
ĐƠN VỊ (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........./ĐN-(3).......

(4)………., ngày ... tháng ... năm ..…...

 ĐỀ NGHỊ

Giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý
hành chính đưa vào(5) .................................... *

Kính gửi: Tòa án nhân dân(6) ....................................

Căn cứ Điều 112 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều(9).... Nghị định số ..../2021/NĐ-CP ngày .... tháng.... năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tôi: ....................................; Cấp bậc: ...................................; Chức vụ: ...................................

1. Đề nghị Tòa án nhân dân(6) ...................................xem xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(5) ...................................đối với người có lai lịch như sau:

Họ và tên: ...................................; Giới tính: ...................................; Tên gọi khác: ...........................

Ngày, tháng, năm sinh: …/…/……

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD: ..........................................................; ngày cấp: …/…/……; nơi cấp: ............................................................................................................................................

Nơi thường trú: ...............................................................................................................................

Dân tộc: ...................................; Tôn giáo: ...................................; Trình độ học vấn: ...................

Tiền án: ....................................................; Tiền sự: ......................................................................

Hiện đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(5) ................................... tại (7) ................................... theo Quyết định số.../QĐ-TA ngày .... tháng.... năm ................ của TAND ...................................

2. Lý do đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(5) ...................................(8) ...................................

3. Thời hạn đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(5) ................................... là: ......... tháng ........ ngày.

 


Nơi nhận:
(6)..................;
- Lưu: ......

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, quy định tại Điều 112 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan chủ quản trực tiếp đơn vị công tác của người có quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

(2) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền đề nghị.

(3) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan.

(4) Ghi địa danh.

(5) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

(6) Ghi tên Tòa án nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương.

(7) Ghi rõ tên trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

(8) Ghi lý do đề nghị giảm thời hạn, tài liệu liên quan gửi kèm theo.

(9) Nếu áp dụng cho trường giáo dưỡng ghi “15”, cơ sở giáo dục bắt buộc ghi “29”.

Mẫu đề nghị miễn thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Tại Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu đề nghị miễn thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như sau:

CƠ QUAN (1)
ĐƠN VỊ (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........./ĐN-(3).......

(4)………., ngày ... tháng ... năm ..…...

 ĐỀ NGHỊ

Miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại(5) ....................................*

Kính gửi: Tòa án nhân dân(6)....................................

Căn cứ Điều 112 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều(9).... Nghị định số ..../2021/NĐ-CP ngày .... tháng.... năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tôi: ....................................; Cấp bậc: ....................................; Chức vụ: ....................................

1. Đề nghị Tòa án nhân dân(6) ....................................xem xét, quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại (5) ....................................đối với người có lai lịch như sau:

Họ và tên: ....................................; Giới tính: ....................................; Tên gọi khác: .................

Ngày, tháng, năm sinh: …/…/……

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD: ..............................................; ngày cấp: …/…/…….......; nơi cấp: ................................................................................................................................................

Nơi thường trú: ............................................................................................................................

Dân tộc: ....................................; Tôn giáo: ....................................; Trình độ học vấn: ...............

Tiền án: ....................................; Tiền sự: ........................................................................

Hiện đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(5)........................... tại (7) .................................... theo Quyết định số /QĐ-TA ngày ........ tháng ........ năm ........... của TAND ....................................

2. Lý do đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại(5) ...................................................... .................................... (8)............................................................................................................ (gửi tài liệu kèm theo).

 


Nơi nhận:
(6)..................;
- Lưu: ......

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, quy định tại Điều 112 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan chủ quản trực tiếp đơn vị công tác của người có quyền đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

(2) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền đề nghị.

(3) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan.

(4) Ghi địa danh.

(5) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

(6) Ghi tên Tòa án quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương.

(7) Ghi tên trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

(8) Ghi lý do đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

(9) Nếu áp dụng cho trường giáo dưỡng ghi “15”, cơ sở giáo dục bắt buộc ghi “29”.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Biện pháp xử lý hành chính

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Biện pháp xử lý hành chính
Biện pháp xử lý hành chính
Hỏi đáp mới nhất về Biện pháp xử lý hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Các tình tiết tăng nặng khi quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Đối tượng, thời hiệu, thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Công an trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Biện pháp xử lý hành chính có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào