16:21 | 24/10/2017
Loading...

Quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hoàng Mai, đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi đang cần tìm hiểu các quy định liên quan đến việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Cho tôi hỏi: Quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.        

Theo quy định tại Điều 22 Quyết định 22/2015/QĐ-TTg về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành được quy định như sau:   

1. Thủ tướng Chính phủ

a) Phê duyệt danh mục chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

b) Phê duyệt danh mục và phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành công ty cổ phần theo tiêu chí phân loại của Thủ tướng Chính phủ.

c) Quyết định cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Quyết định này.

2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo đề nghị của Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

b) Rà soát, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục và phương án chuyển đổi, trong đó đề xuất cơ quan làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần.

c) Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập để triển khai công tác chuyển đổi theo quy định tại Quyết định này.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình chuyển đổi đơn vị theo các nội dung quy định tại Quyết định này và các quy định của nhà nước.

đ) Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý các vấn đề tài chính, tổ chức xác định giá trị đơn vị, lập phương án chuyển đổi, triển khai phương án đã được phê duyệt; công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi.

e) Quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và phê duyệt phương án chuyển đổi đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

g) Xử lý các tồn tại về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền.

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và phê duyệt quyết toán tài chính, quyết toán chi phí chuyển đổi; quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư, quyết toán số tiền thu từ chuyển đổi và công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

i) Giải quyết những vướng mắc, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

k) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2015.

l) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định tại Quyết định này có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình.

3. Hội đồng thành viên công ty mẹ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

a) Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện quy định tại Điều 2 Khoản 1 Quyết định này thành công ty cổ phần, báo cáo Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục chuyển đổi.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình chuyển đổi của đơn vị sự nghiệp công lập theo các nội dung quy định.

c) Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập: Xử lý các vấn đề tài chính, tổ chức xác định giá trị đơn vị, lập phương án chuyển đổi, triển khai phương án đã được phê duyệt.

d) Xử lý các tồn tại về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền.

đ) Trình Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và phê duyệt phương án chuyển đổi.

e) Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyết toán tài chính, quyết toán chi phí chuyển đổi, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư, quyết toán số tiền thu từ cổ phần hóa và xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu để trình Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định và phê duyệt.

4. Quyền hạn, trách nhiệm và thành phần Ban Chỉ đạo chuyển đổi

a) Ban Chỉ đạo chuyển đổi có quyền hạn, trách nhiệm sau:

- Giúp cơ quan quyết định chuyển đổi chỉ đạo và tổ chức thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định này.

- Được sử dụng con dấu của cơ quan có thẩm quyền trong khi thực hiện nhiệm vụ.

- Thành lập Tổ giúp việc triển khai công tác chuyển đổi tại đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chỉ đạo xây dựng phương án chuyển đổi và dự thảo Điều lệ lần đầu của công ty cổ phần.

- Chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi:

+ Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu pháp lý về tài sản của đơn vị (bao gồm cả nhà cửa, đất đai); phương án sử dụng đất sau chuyển đổi; kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ tại thời điểm lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

+ Xây dựng kế hoạch tiến độ chuyển đổi (bao gồm cả mốc thời gian cho từng bước công việc) trình cơ quan quyết định chuyển đổi phê duyệt để thực hiện. Trường hợp không thực hiện được tiến độ chuyển đổi thì Ban lãnh đạo đơn vị được xác định là không hoàn thành nhiệm vụ.

- Thẩm tra và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi.

- Chỉ đạo đơn vị chuyển đổi phối hợp với các tổ chức tài chính trung gian tổ chức đấu giá bán cổ phần.

- Tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền kết quả bán cổ phần.

- Tổng hợp và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh phương án chuyển đổi, quyết định điều chỉnh giá trị đơn vị sự nghiệp công lập sau khi chuyển thành công ty cổ phần.

- Xem xét, lựa chọn, đề xuất và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền cử người đại diện phần vốn nhà nước góp tại đơn vị sự nghiệp công lập sau chuyển đổi.

- Trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng lao động (trong phương án chuyển đổi) sau khi có quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Thành phần Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định, trong đó có đại diện công ty mẹ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (đối với đơn vị trực thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước).

Trên đây là nội dung tư vấn về quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 22/2015/QĐ-TTg.

Trân trọng!                             

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào